นโยบายความเป็นส่วนตัว

SPIC Co., Ltd. ถือว่าการเคารพสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการของเราได้อย่างสบายใจ การเคารพสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ และเราได้กำหนด ดำเนินการ และรักษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. การห้ามการได้มา/การใช้/การให้ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
เราจะสร้างระบบเพื่อจุดประสงค์ในการเคารพสิทธิและผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และจะจัดการการได้มา การใช้ และการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เราจะใช้มาตรการที่จะไม่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งานที่แสดงไว้ ณ เวลาที่ได้มา
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ แนวปฏิบัติระดับชาติ และบรรทัดฐานอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย
ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เราจะใช้มาตรการความปลอดภัยในแง่ของเทคโนโลยีและองค์กร และทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขการรั่วไหล การสูญหาย หรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล
4. การตอบสนองคำปรึกษาข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและระบบการจัดการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและคำปรึกษาอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลนั้น
5. ปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง
個人情報の保護に関するマネジメントシステムを定め、役員及び従業員に周知徹底し、個人情報の保護に関するマネジメントシステムの定期的な見直しを行い、継続的な改善を行います。


制定日:2017年5月25日
改定日:2023年11月30日

株式会社スピック
代表取締役社長 芝田 崇行
<本ポリシーに関する問い合わせ>
株式会社スピック
個人情報開示等の問い合わせ及び苦情相談窓口
神奈川県鎌倉市小町2-12-30
Tel:0467-24-1045 E-mail:privacy@spic.com

個人情報の取扱いについて

ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้) จัดการโดยบริษัทของเราจะถูกใช้และจัดการดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • ・สำหรับขั้นตอนการซื้อสินค้าและการจัดส่ง
 • ・สำหรับบริการหลังการขาย
 • ・เพื่อสร้างแบบสอบถามและข้อมูลทางสถิติ
 • ・สำหรับการวางแผน การดำเนินการ และการแนะนำผลิตภัณฑ์ แคมเปญ บริการ ฯลฯ
 • ・สำหรับการแสดงโฆษณา
 • ・สำหรับการจัดการประวัติการใช้งานและการจัดการลูกค้า
 • ・当社運営施設(サロン・ジム等)利用の顧客管理・支払業務のため
 • ・ติดต่อลูกค้าและตอบคำถาม
 • ・การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าทางธุรกิจ

 • ・การสรุปสัญญา การแจ้งเตือนตามสัญญา การเรียกเก็บเงิน และการดำเนินการชำระเงิน
 • ・สำหรับการให้ข้อมูลและการติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ・เพื่อสร้างข้อมูลสถิติ
 • ・สำหรับกิจกรรมการขาย
 • ・สำหรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอื่นๆ

(3) การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

 • ・เพื่อจัดการแรงงานบุคลากร สวัสดิการ สุขภาพและความปลอดภัย ฯลฯ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

④ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร

 • ・採用希望者への情報提供、連絡のため
 • ・採用選考のため
 • ・内定者管理のため
 • ・採用募集、選考に関するお問い合わせ対応のため
 • ・より効果的な採用活動検討のため
2. 個人情報の委託
บริษัทอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทจะดำเนินการจัดการอย่างเข้มงวดภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม
3. 個人情報の第三者への提供
เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
 
 • ・เมื่อกฎหมายกำหนด
 • ・เมื่อจำเป็นต้องปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
 • ・เมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงสาธารณสุขหรือส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็ก และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
 • ・เมื่อจำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานดังกล่าวในการดำเนินกิจการที่กำหนดโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และการได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจะขัดขวางการดำเนินการของกิจการเมื่อมี เป็นความเสี่ยงของ
 • ・ในกรณีที่สืบทอดธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ การโอนกิจการ หรือเหตุผลอื่นๆ
 • ・その他、個人データの提供が学術研究の成果の公表または教授のためやむを得ないとき等法令で定める事項に該当する場合
4. 匿名加工情報の取扱いについて
เมื่อสร้างข้อมูลที่ประมวลผลโดยไม่ระบุชื่อ (ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลจนไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงและไม่สามารถกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลได้) บริษัทจะใช้มาตรการดังต่อไปนี้
 • ① การประมวลผลที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ
 • (2) เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ ใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ถูกลบออกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อสร้างข้อมูลที่ประมวลผลโดยไม่ระบุชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประมวลผล
 • (3) เปิดเผยรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมอยู่ในข้อมูลการประมวลผลโดยไม่เปิดเผยตัวตนที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ
 • (4) อย่ารวบรวมข้อมูลอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสร้างข้อมูลการประมวลผลโดยไม่เปิดเผยตัวตน
 • ⑤ เพื่อปฏิบัติตามเรื่องอื่นๆ ที่กฎหมายและกฤษฎีกากำหนด
また、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、法令で定める基準に従って、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であることを明示いたします。
5. 仮名加工情報の取扱いについて
เราประมวลผลข้อมูลที่ประมวลผลโดยใช้นามแฝง (ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยการลบหรือแทนที่ด้วยข้อมูลอื่นตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมาย เพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่จะเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น เมื่อสร้างข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถ ได้) เราจะใช้มาตรการดังต่อไปนี้
 • ① การประมวลผลที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ
 • (2) ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ ใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ฯลฯ ที่ถูกลบเมื่อสร้างข้อมูลที่ประมวลผลโดยใช้นามแฝง
 • (3) ไม่รวมกับข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพื้นฐานของการสร้าง
 • (4) อย่าใช้ข้อมูลการประมวลผลนามแฝงเพื่อติดต่อลูกค้า ฯลฯ
 • ⑤ ข้อมูลที่ประมวลผลโดยใช้นามแฝงที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปและข้อมูลที่ลบออกจากข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสร้างข้อมูลที่ประมวลผลโดยใช้นามแฝงจะถูกลบโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลนามแฝงที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ⑥ เพื่อปฏิบัติตามเรื่องอื่นๆ ที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด
นอกจากนี้ ข้อมูลนามแฝงจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของ “1. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น หากมีการใช้ข้อมูลที่ประมวลผลโดยใช้นามแฝงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้างต้นที่ได้รับการยอมรับอย่างสมเหตุสมผลว่าเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานก่อนการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของการใช้งานจะได้รับการชี้แจงและประกาศเป็นกรณีไป
6. 個人情報の任意性
当社への個人情報の提供はご本人の任意であり、提供を断ることが出来ます。しかしながらご提供いただかない項目については、個人情報の利用目的の達成に支障が出る場合があります。
7. 本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得について
①เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของบริการที่มีให้, วิเคราะห์สถานะการเข้าถึง, วัดประสิทธิภาพการโฆษณา, และส่งโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้ใช้ นั่นคือ คุกกี้ระบุผู้ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ในการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แต่คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันและบริการบางอย่างของเว็บไซต์ของเราได้ โปรดทราบ
(2) โฆษณาของเราถูกแจกจ่ายไปยังไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตโดยผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอกตามข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราในอดีต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการเข้าถึงนี้ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเผยแพร่โฆษณา หากคุณไม่ต้องการเผยแพร่โฆษณา ฯลฯ โปรดปิด (เลือกไม่ใช้) สำหรับแต่ละบริการของแต่ละบริษัท
(提携先サイト名とオプトアウト手順)
・Google   https://support.google.com/google-ads/answer/2549063?hl=ja
・Yahoo!JAPAN https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html
・Smart News https://www.smartnews-ads.com/optout/
・Facebook  https://www.facebook.com/about/ads
・Instagram  https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/
・Twitter https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
・Pinterest https://help.pinterest.com/ja/article/personalization-and-data
・LINE https://optout.tr.line.me/
③เราใช้ Google Analytics เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและบริการของเว็บไซต์นี้สำหรับลูกค้าของเรา ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (สถานะการเข้าถึง การจราจร เส้นทาง ฯลฯ) ที่รวบรวม บันทึก และวิเคราะห์โดย Google Analytics ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุถึงตัวบุคคล หากคุณต้องการปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลโดย Google Analytics โปรดปิด (เลือกไม่ใช้) ที่นี่
ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/en/
เกี่ยวกับ Google Analytics
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=th
* สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับ Google Analytics ได้จากไซต์ต่อไปนี้
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
8. 保有個人データの開示等の問い合わせ及び苦情相談について
当社は、個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止、第三者提供の記録の開示(以下、「開示等」という。)のご請求及び個人情報に関する各お問合せにご対応いたします。
その際は、ご照会者がご本人またはご本人の正当な代理人であるかをご確認させていただいた上で、対応させていただきます。なお、利用目的の通知・開示のご請求の場合は、請求手数料として1千円申し受けさせていただきます。
〇 เคาน์เตอร์สอบถามและร้องเรียนสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ
บริษัท สไปซ์ จำกัด
2-12-30 โคมาจิ เมืองคามาคุระ จังหวัดคานางาวะ
โทรศัพท์: 0467-24-1045
อีเมล: Privacy@spic.com
* เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็น ฯลฯ
9. 個人情報保護管理者
管理本部 本部長
E-mail:privacy@spic.com

株式会社スピック
神奈川県鎌倉市小町2-12-30
代表取締役社長 芝田 崇行